2010

Η Εντύπωσις πιστοποιείται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης TUV AUSTRIA για το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 στον τομέα παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας για την κάλυψη των αναγκών του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου τομέα.